top of page

屈迷 P靚2537年(西元1994年) 龍婆冠過廟開光必打(比賽第一名)。此期呈水滴形狀的必打深受女仕歡迎,除外型美觀外,招財效力也相當有保證。

屈迷 P靚2537年(西元1994年) 龍婆冠過廟開光必打(比賽第一名)

bottom of page